Piektdiena,
2021.gada
16.aprīlis
Jūrmalnieki
112311

Par plānoto Lielupes krasta izmantošanu Vikingu ielā


Apskatīt komentārus (0)


29.05.2020

Pēdējā laikā publiski tiek pausta informācija par “vērienīgas apbūves plānošanu Lielupes krastā”. Diemžēl ar šo nākas atzīt, ka esam ierauti situācijā, kur acīmredzami nepiepildītu personīgo ambīciju rezultātā sabiedrībai tiek apzināti sniegta nepatiesa un maldinoša informācija. Turklāt tas tiek darīts ļoti aktīvi un ļoti pārliecinoši, aizsedzoties ar iedzīvotāju interešu aizstāvēšanu un jaundibinātu biedrību. Saprotams, ka ne katram ir iespēja un arī vēlēšanās pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, tāpēc es vēlos soli pa solim aprakstīt situāciju par zemes gabaliem Vikingu ielā 12 un Vikingu ielā 14/16. 

 

 

 

OSKARS APSE, SIA “LIELUPES SPORTA UN ATPŪTAS CENTRS" VALDES LOCEKLIS

 

 

FOTO NO PRIVĀTĀ ARHĪVA 

 

 

 

Sākšu ar to, ka pats esmu vietējais no šī Jūrmalas rajona – dzimis Ūdru ielā un visu mūžu nodzīvojis Lašu ielā. Tieši tāpēc es ļoti labi saprotu, ko vietējiem iedzīvotājiem nozīmē iespēja brīvi piekļūt Lielupes krastam.

 

 

Teritorijas plānojums. 2012.gads

 

 

2011.gadā pēc dzīvojamā kompleksa RIVERA Tīklu ielā 11 un Tīklu ielā 11a pabeigšanas, turpinot nekustamo īpašumu attīstīšanu, es iegādājos SIA “Lielupes sporta un atpūtas centrs”, kam piederēja nomas tiesības uz zemes gabaliem Vikingu ielā 12 un Vikingu ielā 14/16 līdz 2044.gadam (līgums noslēgts 2000.gadā). Uz to mirkli zeme Vikingu ielā 12 bija apbūvējama, bet Vikingu 14/16 - nē. 

 

 

Ir jāatzīst, ka iepriekšējie SIA “Lielupes sporta un atpūtas centrs” akcionāri vēlējās apbūvēt abus zemesgabalus, neievērojot ne procedūru, ne faktu, ka tādā gadījumā vairs nebūtu nodrošināta pieeja upei. Satversmes tiesa šo vēlmi apturēja. Tas bija iepriekšējo īpašnieku laikā, man ar to nav nekādu saistību, un nekad neesmu vēlējies apbūvēt visu piekrasti.

 

 

Jau no paša sākuma, uzsākot šī projekta attīstīšanu, netika izskatīts variants, ka būtu apbūvējama visa teritorija. Kā jau minēju iepriekš, es apzinos nozīmi publiski brīvai pieejai pie upes un šajā rajonā šī ir vienīgā tāda vieta. Lai padarītu šo vietu vēl pieejamāku, radās doma par parka izveidošanu, kas attiecīgi uzreiz paredz labiekārtojumu – apgaismojumu, soliņus, apstādījumus, sakoptu krasta zonu, attīrītas peldvietas izveidi. Rezultātā teritorija kļūtu pieejamāka plašākam iedzīvotāju lokam - ar bērnu ratiņiem, ar velosipēdiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un galu galā, būtu iespēja tiešām atpūsties šajā parkā, nevis tikai ieiet caur niedrēm nopeldēties vai makšķerēt no apšaubāmā stāvoklī esošās padomju laika kuģīšu piestātnes. 

 

 

Tā sākām domāt par iespējami labāko novietojumu, kur tieši iekārtot publiski pieejamu parku ar brīvu pieeju upei un peldvietu. Vēsturiski Vikingu iela 12 vienmēr ir bijusi apbūvējama – padomju laikā te atradās būves un jau mūsu laikos šis zemes gabals saskaņā ar Jūrmalas teritorijas plānojumu (1995.g.) vienmēr ir ticis paredzēts apbūvei. Tomēr var redzēt, ka Vikingu iela 12 tiek vairāk izmantota piekļūšanai pie upes – tieši šeit ar cilvēku palīdzību izveidojušās no niedrēm brīvas peldēšanās ieejas vietas. Vikingu ielas 12 (kopā ar ielu) robežlīnija ar upi ir 84,05 metri, Vikingu ielas 14/16 robežlīnija ar upi – 99,95 metri, līdz ar to pieeja upei no abiem zemes gabaliem ir līdzvērtīga. 

 

 

Kopīgi ar pilsētas plānotājiem, arhitektiem un iedzīvotāju organizācijām izvērtējot variantus, par labāko vietu parka veidošanai un līdz ar to par neapbūvējamu tika atzīts zemes gabals Vikingu ielā 12, jo:

  • no pilsētas plānošanas viedokļa, aizbūvējot Vikingu 12, tiktu aizsegts skats uz upi no Kalpaka prospekta, kas radītu saspiestības sajūtu;
  • pretī zemes gabalam Vikingu 12 atrodas padomju laikā celta kuģīšu piestātne, kas tiek izmantota gan kā pastaigu mols, gan vieta makšķerēšanai, tādejādi, apbūvējot šo zemes gabalu, tiktu apgrūtināta pieeja piestātnei;
  • zemes gabals Vikingu 12 ir zemāks līdz ar to arhitektoniski labāk izmantojams, sapludinot parka teritoriju ar pludmali un atvieglojot iedzīvotāju, it sevišķi ar īpašam vajadzībām un jaunajām māmiņām, piekļuvi pludmalei.

 

 

Pamatojoties uz argumentiem par labu parka izveidošanai Vikingu ielā 12, tika ierosinātas izmaiņas Jūrmalas teritorijas plānojumā, nosakot apbūvējamo zemi Vikingu ielā 12 par neapbūvējamu, savukārt Vikingu ielā 14/16 – par apbūvējamu. 

 

 

Lai pēc iespējas plašāk iesaistītu vietējos iedzīvotājus teritorijas plānojuma izmaiņu apspriešanā, visa pilsēta tika sadalīta rajonos, un katram rajonam atsevišķi tika rīkotas sabiedriskās apspriešanas, kurās sabiedrība tika informēta par visām plānojumā paredzētajām izmaiņām. Par Lielupes rajonu šādas sabiedriskās apspriešanas bija vairākas. Visa informācija bija arī plaši pieejama gan pilsētas avīzēs, gan internetā. 2012.gadā tika pieņemts jauns Jūrmalas teritorijas plānojums, t.sk. akceptējot šo ierosinājumu. 

 

 

Detālplānojums. 2015.gads

 

 

Tikai pēc tam, kad teritorijas plānojums bija stājies spēkā, es, piesaistot partnerus, sāku veikt būtiskas investīcijas šajā projektā (ja neskaita aktīva iegādes izdevumus).

 

 

Tika uzsākts darbs pie vienota detālplānojuma visai teritorijai – Vikingu ielai 12, Vikingu ielai 14/16, piegulošajai krastmalai un ūdenim. Tā izstrādes gaitā tika veikta visu koku ekspertīze, nosakot no vides saglabāšanas viedokļa labāko vietu apbūves izvietošanai. Sadarbībā ar Baltijas jūras ģeoloģijas centru tika veikta Lielupes piekrastes izpēte, izvērtējot upes straumes ātrumus, caurplūdumus, ūdens līmeni, veikta ledus veidošanās un upes sanesumu analīze, lai noteiktu piemērotākos risinājumus laivu piestātnes un pludmales izveidei, neradot negatīvu ietekmi un apkārtējo vidi, t.sk. lai neradītu tālāku krasta eroziju upes lejtecē.

 

 

Jūrmalas plānošanas dokumentos par teritoriju pie upes attīstību ir noteikts mērķis nostiprināt Lielupes krastus, lai izvairītos no erozijas. Starp zemi Vikingu ielā 14/16 un upi šāds krasta stiprinājums arī ir paredzēts, un saskaņots ar Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi.

 

 

Atbilstoši teritorijas plānojumam Vikingu ielā 12 tika paredzēta apstādījumu un atpūtas zona, bez jebkādas apbūves. Piegulošajā krastmalā paredzēta pludmales zona, savukārt ūdens teritorijā paredzēta peldēšanās zona bez jahtu piestātnēm. Atbilstoši teritorijas plānojumam, Vikingu ielā 14/16 paredzēta apbūve, savukārt piegulošā krastmala ir publiski pieejama un tai pretī izvietota jahtu piestātne, kas norobežota no peldēšanās zonas.

 

 

Detālplānojuma izstrādes gaitā tika organizētas divas sabiedriskās apspriedes. Kopumā saņemtas pozitīvas atsauksmes no 36 Lielupes rajona adresēm, kas pārstāv vairāk kā 100 šī rajona iedzīvotājus, un neviena negatīva. 2015. gada 12. novembrī tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai, apstiprināšanu”, kas netika apstrīdēts, tāpēc stājās spēkā.

 

 

Būvprojekts

 

 

Saskaņā ar apstiprināto detālplānojumu tika uzsākts darbs pie projekta īstenošanas un 2019.gada novembrī tika saņemta būvatļauja pirmajam posmam. Projekts ir izstrādāts saskaņā ar apstiprināto detālplānojumu, t.sk. ievērojot noteikto apbūves zonu. Ēka nepārkāpj ne zemes gabala robežas, ne Lielupes aizsargjoslu, ne tauvas joslu, ne ielas sarkanās līnijas. Publiski tiek izplatīta nepatiesa informācija, pārspīlējot apbūves apjomu. Saskaņotā būvprojekta minimālā sastāvā apbūves blīvums ir 14,8% - mazāk nekā apkārtējās apbūves pie upes blīvums, kas ir vidēji 25%. Apbūves augstums ir 15 metri. Salīdzinājumam - blakus zemesgabalos esošo ēku augstums ir 12 metri, tālāk šajā rajonā - pat 20 metri.

 

 

Likumdošana, kas nosaka, vai zeme ir apbūvējama

 

 

Pavisam īsi par likumdošanu, lai saprastu, ka ideja par šo projektu nav radusies ne ātri, ne slepeni -  tas vienkārši nav iespējams, jo katrā stadijā tiek veikta sabiedriskā apspriešana.

 

 

Konkrētā zemes gabala apbūves iespējas un apbūves parametrus, t.sk. vai tas ir apbūvējams vai nav, nosaka nevis būvprojekts, nevis detālplānojums, bet pilsētas teritorijas plānojums. Nākamā plānošanas stadija ir detālplānojums, kurā tiek detalizēti teritorijas plānojumā noteiktie apbūves parametri. Tikai pēc tam seko būvprojekts, kas ir balstīts uz detālplānojumā un teritorijas plānojumā noteikto.

 

 

Izsole. 2018.gads

 

 

Mainoties Latvijas likumdošanai attiecībā uz nomas līgumiem, vairums pašvaldību, lai izbeigtu nomas attiecības, vai nu ļāva nomniekam zemi privatizēt vai arī zemi izlika publiskā izsolē. Arī Jūrmalā tika piekopta šāda prakse. Pēdējos gados gan tikai pārdodot zemi publiskā izsolē bez jebkādām priekšrocībām vai pirmpirkuma tiesībām nomniekam. Arī zeme Vikingu ielā 14/16 2017.gadā tika izlikta izolē. Man kā šīs zemes nomniekam tas absolūti nebija pieņemams, jo šajā gadījumā man, kas jau veicis ievērojamus ieguldījumus, bija tādas pašas tiesības kā jebkuram citam pretendentam. Pie tam man šī zeme būtu jānopērk par brīvu tirgus cenu, tādējādi būtiski sadārdzinot izmaksas.

 

 

Tomēr, ņemot vēra sabiedrības negatīvo attieksmi par seniem notikumiem ar Jūrmalas zemēm, es izlēmu šo pašvaldības lēmumu nepārsūdzēt. Līdz ar to izsolē varēja piedalīties jebkurš pretendents un tikai brīvais tirgus noteica zemes cenu, nevis spekulācijas par to, cik tad tādai zemei būtu jāmaksā. Zemi Vikingu ielā 14/16 iegādājās fiziska persona par summu, kas par 91 945,56 EUR bija lielāka kā tirgus vērtējums. Laika gaitā mums ar jauno zemes īpašnieku ir izdevies atrast kopsaucēju idejai par projekta tālāko attīstību, pie kā arī turpinām darbu.

 

 

Garantijas iedzīvotajiem par parka izveidi

 

 

To, ka Vikingu iela 12 nav apbūvējama, bet tā ir dabas pamatne jeb “Apstādījumu un atpūtas teritorija”, paredz spēkā esošais Jūrmalas teritorijas plānojums. Apbūve šeit nav iespējama. Spēkā esošais detālplānojums, kas ir balstīts uz  Jūrmalas teritorijas plānojumu, paredz, ka Vikingu ielā 12 ir publisks parks, starp veco kuģīšu piestātni un Vikingu ielu 10 ir pludmales zona, un piegulošajā ūdens teritorijā nav jahtu piestātnes. Tieši Vikingu ielu 12 iedzīvotāji izmanto pieejai pie upes un tā tas arī paliks. Pat vēl vairāk – sakopjot un labiekārtojot padarīsim to pieejamāku plašākam iedzīvotāju un pilsētas viesu lokam. 

 

 

Par ko tad ir strīds?

 

 

Pašreiz iedzīvotāji tiek mānīti, stāstot viņiem, ka vēsturiski Vikingu ielā 12 apbūve nekad nav bijusi vai nav tikusi paredzēta. 

 

 

Tiek noklusēts, ka kopš brīža, kad es sāku darboties ar šo projektu, nekad nav bijis paredzēts apbūvēt abus zemesgabalus, ka  ir tikai un vienīgi piemeklēts risinājums labākai parka vietai.

 

 

Iedzīvotāji tiek maldināti, ka tiks ierobežota pieeja upei. Tieši otrādi – zemesgabals kļūs pieejamāks un nekādā veidā iedzīvotājiem netiks apgrūtināta pieeja upei. Ja apbūve tiktu īstenota Vikingu ielā 12, kā sākotnēji paredzēja Jūrmalas teritorijas plānojums, tad gan pieeja būtu grūtāka.

 

 

Jautājums par zemesgabalu izmantošanu tika lemts pirms astoņiem gadiem un kopš tā laika ir veiktas investīcijas un publiski atklātas darbības (detālplānojums, būvprojekts), ko sabiedrība ir atbalstījusi. Tagad, izplatot maldinošu informāciju, tiek vākti gan vietējo, gan Rīgas iedzīvotāju paraksti pret šo projektu, rakstītas vēstules iestādēm. 

 

 

Personīgi runājot ar vietējiem iedzīvotājiem un atklāti izstāstot visu informāciju, vairāki jau ir mainījuši savas domas un pat atsaukuši savus parakstus no vēstules. 

 

 

Tiek pausts ar faktiem nepamatots viedoklis par “vērienīgas apbūves” veikšanu. Apbūves zona un risinājumi kopā ar nozares speciālistiem tika meklēti detālplānojuma izstrādes laikā. Pieļaujamā apbūves zona (kam nav tā vienkāršākā kontūra) veidota tā, lai maksimāli saglabātu kokus un saskaņā ar koku ekspertīzes atzinumu saglabātu visus vērtīgos kokus. Arī arhitektoniskie risinājumi veidoti tā, lai iekļautos vidē. Protams, paredzēti krasta stiprinājumi, turklāt parka daļā paredzēts tos veidot, papildinot esošos dabiski veidojošos stiprinājumus – atsegtās koku saknes. 

 

 

Parka projekta jautājums ir publiski atvērts – parkā izvietota norāde ar plānoto parka ideju un aicinājumu iedzīvotājiem izteikt priekšlikumus. Priecē iedzīvotāju izteiktie konstruktīvie ierosinājumi parka projekta izstrādei. Esam saņēmuši daudzu iedzīvotāju atbalstu idejas ātrākai īstenošanai, kas cita starpā norāda uz to, ka iepriekš publiski izteiktais viedoklis par Lielupes krasta attīstību nebūt neatspoguļo visu iedzīvotāju nostāju. 


Iesaki ziņu draugiem:

Izsaki savu viedokli!
     Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA 

    

 

  

 

 

  

 

ŠEIT VAR NOPIRKT

LAIKRAKSTA

ELEKTRONISKO VERSIJU

 

(pdf):JAUNĀKAIS LAIKRAKSTS

Laikrakstu arhīvs

Kur abonēt 

Kur nopirkt